ปัญจสดมภ์ : ค่านิยมแห่งชาติต่อการสื่อสารทางการเมืองเพื่อสร้างความปรองดอง

ปัญจสดมภ์ : ค่านิยมแห่งชาติต่อการสื่อสารทางการเมืองเพื่อสร้างความปรองดอง Free!
Page 2 Page 3

การสื่อสารทางการเมืองในหลายสถานการณ์มักจะได้รับการตั้งข้อสังเกตว่า "ยั่วยุให้เกิดความขัดแย้งและความรุนแรง" จนนำไปสู่การ "แบ่งฝักแบ่งฝ่าย" และ "แบ่งสีและแบ่งข้าง" อย่างไรก็ดี ตัวแปรสำคัญที่จะทำให้เกิด "ความปรองดองและอยู่ร่วมกันความเข้าใจ และเป็นหนึ่งเดียว" คือ "การสร้างค่านิยมแห่งชาติต่อการสื่อสารทางการเมืองเพื่อสร้างความปรองดองในสังคมไทย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้