คู่มือปฏิบัติงานโรงงานแปรรูปสัตว์ปีก

คู่มือปฏิบัติงานโรงงานแปรรูปสัตว์ปีก
Page 2 Page 3

เหมาะสำหรับนักศึกษา อาจารย์ในคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ สัตวบาล เทคโนโลยี่เนื้อสัตว์ ลูกจ้าง และผู้ประกอบการในโรงงานปรรูปเนื้อสัตว์ปีกเพื่อให้ได้เนื้อสัตว์ปลอดภัย (Food safety) และมีคุณภาพเหมาะสำหรับคนบริโภค (Fit for human consumption) ครับ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้