คู่มือชีวิต 2 ชุดเลี้ยงลูกต้องปลูกด้วยต้นธรรมะ

คู่มือชีวิต 2 ชุดเลี้ยงลูกต้องปลูกด้วยต้นธรรมะ
Page2 Page3 Page4

         ศิลปแห่งการดูแลบุตรหลานให้เป็นคนดี และมีความสุข 
ได้รวบรวมคำสอนของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ...สอนวิธีเลี้ยง
ลูกให้ถูกทาง เมื่อท่านผู้ใดได้อ่าน และนำคำสอนท่านไปคิด
ไตร่ตรอง ก็จะเห็นว่าลูกของท่านจะดีขึ้น เจริญขึ้นตามลำดับ
และรู้จักใช้ชีวิตให้ถูกทางอย่างมีสติปัญญา(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้