พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร

พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร Free!
Page 2 Page 3

     “พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร” ถือเป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่สุดของมนุษยชาติและชาวพุทธทั้งมวลโดยเฉพาะในวาระแห่งการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ พุทธศักราช ๒๕๕๕ นี้ ที่ถือเป็นอีกโอกาสสำคัญแห่งการส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้เพื่อการน้อมนำมาใช้ในชีวิต
     จากการค้นคว้าพบว่ามีบทนิพนธ์ในหัวข้อนี้ ๒ บทเป็นของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าหัวหัว รัชกาลที่ ๖ และ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) อีก ๒ บท 
     พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) ชื่อ พระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่อง อิทัปปัจจยตา 
     พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตฺโต)ในหนังสือพุทธธรรมมีความตอนหนึ่งว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร? อริยสัจ ๔ หรือปฏิจจสมุปบาท 
โดยได้พบอีก ๒ บทสำคัญของวชิรญาณภิกขุ (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔) และ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง วชิรญาณวงศ์ (ม.ร.ว.ชื่น นพวงษ์) ที่ทรงแสดงว่าเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ ชื่อปฏิจจสมุปบาทธรรมและ ปฏิจจสมุปบาท
     จึงได้ประสานขอสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งให้ความสำคัญกับงานฉลองพุทธชยันตีช่วยประสานในการขอรับอนุญาตจัดพิมพ์ พร้อมทั้งขอรับบทความจาก ศาสตราจารย์พิเศษ เสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต เพื่อให้เป็นหนังสืออ้างอิงในเรื่องนี้และในวาระโอกาสกันเป็นมงคลยิ่งนี้ โดยในการจัดพิมพ์เลือกเรียงลำดับตามระยะก่อนหลังแห่งการนิพนธ์ด้วยการจัดแบ่งเป็น ๒ กลุ่มคือกลุ่มของพระภิกษุสงฆ์ ๕ บท และ ของฆราวาส ๒ บท ดังที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว.

ธรรมทานโดย หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • นายถวิล ขนาบแกัว
  13 Jun 14 19:57
  ชาวพุทธวรรู้และเขีาอย่างแท้จริงไม่ใชเป็นชาวแต่ในทะเบียนบัานพุทธควรรูอย่างัขีาใจไม่ใช่ชาวพุทธในทะเบียนบีาน
 • boon
  14 May 14 17:05
  thank you
 • ภูเกล้า
  15 Nov 12 07:15
  เย่
 • Anongrat
  16 Jun 12 06:19
  สาธุเจ้าค่ะ ขอบคุณสำหรับสิ่งดี ๆ
 • 10 Jun 12 22:14
1 2 3