ทฤษฎีการจัดการ (Management Theory)

ทฤษฎีการจัดการ (Management Theory)
Page 2 Page 3
  • 313 หน้า
  • 3.24 MB
  • 29 ธ.ค. 2563
  • ครูฝน วัชรี ไตรเจริญกุลภักดิ์
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿299.00 ฿299.00

วิวัฒนาการของการจัดการ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับอารยธรรมมนุษย์ โดยไม่ว่าเราจะสืบเรื่องราวที่เก่าแก่ในอดีตมามากเพียงใด เราก็จะพบว่าเมื่อมีกลุ่มก็จะมีผู้นำ มีหัวหน้า หรือมีกษัตริย์ ซึ่งจะต้องดำเนินบทบาทเป็นแกนนำของกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มของตนดำรงอยู่ได้ด้วยความเป็นระเบียบ สามารถดำรงฐานะความเป็นกลุ่มให้คงอยู่เอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่น แต่สำหรับการศึกษาเป็นทฤษฎี และหลักเกณฑ์ทางการจัดการที่มีรูปแบบเพิ่งจะเริ่มขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ คือในราวศตวรรษที่ 18 ภายหลังจากการปฏิบัติอุตสาหกรรมแล้ว ดังนั้น การปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม โดยเปลี่ยนจากการผลิตในระบบช่างฝีมือมาเป็นการผลิตด้วยเครื่องจักร อันเป็นผลที่เกิดจากการที่มนุษย์สามารถคิดค้นพัฒนาเครื่องจักรต่าง ๆ ขึ้นใช้แทนแรงงานคนและแรงงานสัตว์ ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตได้อย่างมหาศาล จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ธุรกิจจึงมีการทำงานที่ซับซ้อนยุ่งยากมากขึ้น และต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มขึ้น ดังนั้น การบริหารจัดการองค์การอย่างมีรูปแบบ จึงมีความจำเป็นและได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นแนวความคิดการจัดการและได้มีการปรับปรุงเพื่อให้สามารถใช้ในการบริหารจัดการองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นลำดับ โดยมีทฤษฎีในการบริหารจัดการที่ใช้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพตามแต่จะนำมาปรับใช้กับธุรกิจและองค์กรของตน ภายในหนังสือ “ทฤษฎีการจัดการ (Management Theory)” เล่มนี้ ได้อธิบายรายละเอียดต่าง ๆเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการจัดการและทฤษฎีการจัดการต่าง ๆ ที่สำคัญเอาไว้เพื่อเติมเต็มความรู้เกี่ยวกับการจัดการได้เป็นอย่างดี เหมาะกับนักเรียน นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก และผู้ที่สนใจเพื่อเป็นแนวทางเพิ่มเติมความรู้และนำไปใช้เป็นประโยชน์ในการเรียนและการทำงานได้เป็นอย่างดี(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้