ตำรารายวิชาการประมวลผลกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)

ตำรารายวิชาการประมวลผลกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) Free!
Page 3

การประมวลผลกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) เป็นรูปแบบการประมวลผลใหม่ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน อีกทั้งยังมีการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในปัจจุบันมีเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตจำนวนมากที่ทำงานอยู่บนระบบกลุ่มเมฆ ในองค์กรก็เริ่มมีการปรับตัวกันมากขึ้น โดยเริ่มเปลี่ยนทัศนคติของการประมวลผลกลุ่มเมฆและเริ่มใช้งานกับบางระบบสารสนเทศขององค์กร ในตำราเล่มนี้ ผู้อ่านจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติกับเทคโนโลยีที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการประมวลผลกลุ่มเมฆ คือ เทคโนโลยีเสมือน และเทคโนโลยีบรรจุคอนเทนเนอร์ การเรียนรู้เทคโนโลยีสองเทคโนโลยีนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจลักษณะการทำงานของการประมวลผลกลู่มเมฆ และช่วยให้ผู้อ่านสามารถปรับตัวและเรียนรู้กับเทคโนโลยีการประมวลผลกลุ่มเมฆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต


วัตถุประสงค์การจัดทำตำรานี้เพื่อเป็นเอกสารที่นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ตามรายวิชาการประมวลผลกลุ่มเมฆ ซึ่งเป็นวิชากลุ่มศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเฉพาะด้าน หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เนื้อหาภายในเอกสารประกอบการสอนประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ในส่วนแรกเป็นทฤษฎีและหลักการพื้นฐานของการประมวลผลกลุ่มเมฆ ส่วนถัดไปเป็นเทคโนโลยีเสมือน ผู้อ่านจะได้เรียนรู้หลักการทำงานพื้นฐาน การใช้งานชุดคำสั่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนและการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีเสมือน และส่วนสุดท้าย ผู้อ่านจะได้ศึกษาเทคโนโลยีบรรจุคอนเทนเนอร์ การใช้งานชุดคำสั่งสำหรับสร้างและบริหารจัดการคอนเทนเนอร์ และการสร้างอิมเมจไว้ใช้งานด้วยตนเอง อาจารย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ตำราเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนผู้อ่านที่มีความสนใจ และจะถือว่าเป็นความกรุณาอย่างยิ่ง หากจะได้รับข้อเสนอแนะ เพื่อจะนำมาปรับปรุงให้ตำราเล่มนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป


ผศ. ดร. อุทาน บูรณศักดิ์ศรี(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

  • Suntiphab
    10 Oct 20 10:24
    ขอบคุณครับ
  • จีรศักดิ์​
    2 Oct 20 10:43
    เป็นเรื่องที่น่าสนใจ​ กับปัจจุบัน​มากเลยครับ
1