สารสนเทศเกษตร

สารสนเทศเกษตร Free!
Page 2 Page 3

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร เป็นรายวิชาหนึ่งในหลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งมีคำอธิบายรายวิชาที่ศึกษาถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร แหล่งข้อมูล การเข้าถึงและวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลทางการเกษตร การจัดการข้อมูล หลักการใช้สื่อเพื่องานด้านการส่งเสริมการเกษตร การศึกษาวิเคราะห์ชุมชน การวางแผนเพื่อการเผยแพร่ข้อมูล และการประเมินสารสนเทศและสื่อที่ใช้ในการเกษตร ดังนั้นเนื้อหาในรายวิชานี้จึงต้องรวมความรู้ศาสตร์ ด้านสารสนเทศ หลักการส่งเสริมการเกษตร การสำรวจชุมชน และการส่งแสริมด้านการเกษตรในชุมชน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้าด้วยกัน แนวทางการเรียนรู้สำหรับนิสิตจึงต้องใช้ความรู้ที่กว้างขวาง และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีและบริบทของชุมชนไปพร้อมกันด้วย เอกสารตำราฉบับนี้รวมรวมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ วิธีการส่งเสริมการเกษตร และแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตร จากเอกสารและข้อเขียนซึ่งมีการพิมพ์เป็นตำรา และสื่อสารสนเทศซึ่งมีการเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต โดยหวังว่าจะเป็นแนวทางในการเรียนรู้ของนิสิต อย่างไรก็ตามองค์ความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังมีอีกมาก และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการสื่อสารที่เกิดขึ้นในทุกวัน จึงควรที่ผู้เรียนจะได้มุ่งมั่นในการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อนนำไปใช้ในการส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาของภาคการเกษตรให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้