อมตวาจา ธรรมะเพื่อความสงบอย่างยิ่ง

อมตวาจา ธรรมะเพื่อความสงบอย่างยิ่ง
Page 2 Page 3

หนังสือ "มรดกทางปัญญาเพื่อความสงบอย่างยิ่ง"เล่มนี้

โดย อมตวาจา พระพรหมมังคลาจารย์(ปัญญานันทภิกขุ)
รวบรวมบทความที่เป็นอมตวาจาเกี่ยวกับมรดกทางปัญญาเพื่อความสงบอย่างยิ่งจากหนังสือหลายๆเล่ม
ของท่านหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้