อมตวาจา ธรรมะเพื่อการเข้าใจตนอย่างถ่องแท้

อมตวาจา ธรรมะเพื่อการเข้าใจตนอย่างถ่องแท้
Page 2 Page 3

หนังสือ "มรดกทางปัญญาเพื่อการเข้าใจตนอย่างถ่องแท้"เล่มนี้

โดย อมตวาจา พระพรหมมังคลาจารย์(ปัญญานันทภิกขุ)
รวบรวมบทความที่เป็นอมตวาจาเกี่ยวกับมรดกทางปัญญาเพื่อการเข้าใจตนอย่างถ่องแท้จากหนังสือหลายๆเล่ม
ของท่านหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้