อมตวาจา ธรรมะเพื่อให้พ้นจากกิเลสทั้งปวง

อมตวาจา ธรรมะเพื่อให้พ้นจากกิเลสทั้งปวง
Page 2 Page 3

หนังสือมรดกทางปัญญาเพื่อให้พ้นจากกิเลสทั้งปวง เล่มนี้

โดย อมตวาจา พระพรหมมังคลาจารย์(ปัญญานันทภิกขุ)
รวบรวมบทความที่เป็นอมตวาจาเกี่ยวกับมรดกทางปัญญาเพื่อให้พ้นจากกิเลสทั้งปวงจากหนังสือหลายๆเล่ม

ของท่านหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้