พระอรหันต์ 8 ทิศ

พระอรหันต์ 8 ทิศ
Page 2

หนังสือพระอรหันต์ 8 ทิศ
ท่านอาจารย์ปัญญา  ใช้บางยาง 

พระอรหันต์ 8 ทิศ ประวัติชีวิตและอดีตชาติ การบำเพ็ญบารมีก่อนบรรลุธรรมของพระสาวกทั้ง 8
ขยายความในเรื่อง "บทสวดนมัสการพระอรหันต์ 8 ทิศ" เพื่อให้ท่านที่ใคร่ศึกษาเป็นแนวทางปฏิบัติ
เป็นแบบอย่างชีวิต และเป็นแรงบันดาลใจให้สาธุชนชาวพุทธทั้งหลายร่วมกันปกป้อง
รักษาและสืบทอดพระธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ โดยปฏิบัติหน้าที่ของชาวพุทธ
4 ประการ คือ 1.ศึกษาธรรม  2.ปฏิบัติธรรม 3.เผยแผ่ธรรม 4.อุปถัมภ์ธรรม
พระอรหันต์องค์ที่ 1. พระอัญญาโกณฑัญญเถระ
พระอรหันต์องค์ที่ 2. พระควัมปติเถระ
พระอรหันต์องค์ที่ 3. พระสารีบุตรเถระ
พระอรหันต์องค์ที่ 4. พระมหาโมคคัลลานเถระ
พระอรหันต์องค์ที่ 5. พระมหากัสสปเถระ
พระอรหันต์องค์ที่ 6. พระราทุลเถระ
พระอรหันต์องค์ที่ 7. พระอานนทเถระ
พระอรหันต์องค์ที่ 8. พระอุบาลีเถระ

จำนวน 446 หน้า



(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้