APR 2020 Issue 9 Volume 2 (1)

APR 2020   Issue 9   Volume 2 (1)
Page 2 Page 3
  • 34 หน้า
  • 25.28 MB
  • 11 พ.ค. 2563
  • ขวัญใจ วงศ๋ช่วย
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿39.00 ฿39.00

สร้างทุกนาทีให้เป็นการเรียนรู้ของลูก (Non-Stop Learning)ในช่วงวัย 0-5 ปี P6 “ธรรมะ” กับ “ธรรมชาติแห่งการใช้ชีวิต” P11 ความเข้าใจเรื่องการนอนหลับ P15 โรคซึมเศร้าภัยร้ายใกล้ตัวกว่าที่คิด P20 มะเร็งลำไส้ใหญ่อันตรายกว่าที่คิด P24 จัดการความทุกข์อย่างมีความสุข P31(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้