one year o-n | Scope on

one year o-n | Scope on Free!
Page 2 Page 3
  • 16 หน้า
  • 1.45 MB
  • 4 พ.ค. 2563
  • โอนเนอเรชั่น
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

[one year o-n] คือ project เล็กๆ ที่รวบรวมเนื้อหาแต่ละคอลัมน์ของนิตยสาร o-n ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาให้มาอยู่ในที่เดียวกัน และเล่มนี้ คือ 'Scope on' คอลัมน์ที่เพิ่มมาใหม่ในนิตยสาร o-n ฉบับที่ 8 เป็นคอลัมน์สัมภาษณ์รอง มีเรื่องราวเกี่ยวเนื่องกับคนบนปกฉบับนั้นๆ / บทสัมภาษณ์ : กอง o-n(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้