การตีความและอธิบายพระพุทธศาสนาด้วยกรอบความคิดทางวิทยาศาสตร์ :กรณีศึกษาในประเทศไทย

การตีความและอธิบายพระพุทธศาสนาด้วยกรอบความคิดทางวิทยาศาสตร์ :กรณีศึกษาในประเทศไทย Free!
Page 2 Page 3

"ด้วยความแพร่หลายของการนำวิทยาศาสตร์มาพิจารณาควบคู่กับพุทธศาสนาในประเทศไทย กอปรกับผลดีผลเสียที่ตามมาในวงกว้างตามขอบเขตการเผยแพร่วรรณกรรมประชานิยมนั้น หนังสือเล่มนี้จึงพิจารณาการตีความและอธิบายพุทธศาสนาด้วยกรอบวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย โดยนำเสนอกรณีศึกษาที่ผ่านการวิเคราะห์เชิงลึกและประเมิน...เนื้อหาที่นำเสนอจะช่วยให้เห็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ โดยไม่จำกัดเฉพาะรูปแบบของการตีความและอธิบายพุทธศาสนาด้วยกรอบวิทยาศาสตร์เท่านั้น ความเข้าใจด้านรูปแบบจะช่วยให้เห็นภาพรวมความเคลื่อนไหวในสังคมไทย รวมถึงทางเลือกต่าง ๆ ในการนำพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์มาพิจารณาร่วมกัน นอกจากนี้ การประเมินการตีความต่าง ๆ จะช่วยให้เห็นข้อพิจารณา รวมถึงแนวทางในการตีความและอธิบายพุทธศาสนาโดยใช้กรอบวิทยาศาสตร์ที่ช่วยเลี่ยงจุดอ่อนและนำสู่การพัฒนาทางวิชาการในด้านนี้สืบไป"(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้