GD&T

GD&T
บทนำ_p01 บทนำ_p05 บทนำ_p06 บทนำ_p02 บทนำ_p03 บทนำ_p04 Page 3

เอกสารชุดนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นสำหรับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการกำหนดขนาดและค่าเผื่อเพื่อควบคุมลักษณะเชิงเรขาคณิตของชิ้นงาน (Geometric Dimensioning and Tolerancing, GD&T) ซึ่ง GD&T นี้เป็นภาษาสัญลักษณ์ที่มีมาตรฐานกำหนด ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการผลิตผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนให้กับหลากหลายประเทศทั่วโลก เอกสารชุดนี้จึงใช้ทั้งมาตรฐาน ISO และ ASME

การอธิบายเนื้อหาใช้วิธีการแสดงด้วยแบบทางวิศวกรรม (Engineering Drawing) ควบคู่กับการบรรยายด้วยข้อความ ผู้อ่านจึงควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการอ่านแบบทางวิศวกรรมมาก่อน
(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้