คู่มือการดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย

คู่มือการดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย
Page 2 Page 3

“วัตถุนิยมไม่สามารถนำชีวิตของเราไปสู่ความสุขและความสงบในจิตใจได้อย่างแท้จริง แต่สิ่งที่มันนำมาให้ก็คือความเครียด ความกังวล ความโกรธและความไม่พอใจ เนื่องจากมันนำเราไปสู่ความต้องการอย่างไม่สิ้นสุด และเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ” “โดยการสลัดความต้องการที่มากขึ้นของเราออกไป การทำชีวิตของเราให้เรียบง่ายและการยอมรับชั่วขณะปัจจุบันอย่างที่มันเป็น เราได้ปลูกฝังสิ่งที่เป็นรากฐานสำหรับความสุขที่แท้จริงให้เกิดขึ้นในตัวเรา ความสุขไม่ได้ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของพลังจากภายนอก แต่มันถูกสร้างขึ้นจากความสงบภายในตัวของเราเอง” “สาระสำคัญที่เป็นแก่นของเรื่องนี้ก็คือ การทำให้ชีวิตเรียบง่ายและสงบสุข โดยการขจัดสิ่งรบกวนและสิ่งที่จะมาทำให้ไขว้เขวออกไป และการพิจารณาเลือกอย่างรอบคอบในการใช้เวลากับสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดในชีวิต เช่น ลูก ภรรยา สามี พ่อ แม่ งานที่ก่อให้เกิดความสุข และความเชื่อทางจิตวิญญาณ เป็นต้น” หนังสือเรื่อง คู่มือการดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย เล่มนี้ เขียนขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อเป็นคู่มือสำหรับการดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายและสงบสุข โดยมุ่งเน้นศึกษาใน 3 ประเด็นหลักคือ (1) แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย (2) วิธีในการดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย และ (3) อมตะวาทะเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายและสงบสุข นอกจากมีวัตถุประสงค์หลักดังกล่าวแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังมีวัตถุประสงค์รองอีก 2 ประการ คือ (1) เพื่อหักล้างแนวคิดกระแสหลักของคนในสังคมที่ถูกครอบงำด้วยแนวคิดแบบวัตถุนิยมและบริโภคนิยม และ (2) เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้คนในสังคมลดการสั่งสมวัตถุและสิ่งของภายนอก และหันมาให้ความสำคัญกับการสั่งสมประสบการณ์ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและจิตใจ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเรียบง่ายและความสงบสุข ด้วยเหตุผลดังที่ได้แสดงไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้ว(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้