คนเงียบ : ผู้สร้างพลังและความสุขจากภายใน

คนเงียบ : ผู้สร้างพลังและความสุขจากภายใน
Page 2 Page 3

“คนเงียบเป็นหนึ่งในลักษณะนิสัยที่สำคัญที่มีการกำหนดไว้ในทฤษฎีบุคลิกภาพ คนที่เป็นคนเงียบมีแนวโน้มที่จะมุ่งเข้าสู่ภายใน หรือมุ่งเน้นที่ความคิด ความรู้สึกและอารมณ์ที่อยู่ภายใน มากกว่าการแสวงหาสิ่งกระตุ้นจากภายนอก... คนเงียบและคนช่างพูดสามารถแยกออกจากกันบนพื้นฐานของวิธีการที่พวกเขาได้รับพลังกลับคืนมาใหม่ โดยคนเงียบต้องการแรงกระตุ้นจากสภาพแวดล้อมเพียงเล็กน้อย พวกเขาใช้วิธีการเติมพลังโดยการอยู่ตามลำพัง ในขณะที่คนช่างพูดใช้วิธีการเติมพลังโดยการอยู่ร่วมกับคนอื่นหรือการเข้าสังคม” “...ได้มีการเก็บกดปิดกั้น การลดระดับของคุณค่าและความสำคัญของคนเงียบให้ต่ำกว่าความเป็นจริง และก่อให้เกิดการสูญเสียพรสวรรค์ ศักยภาพและความสุขของบุคคลกลุ่มนี้ไปอย่างมหาศาล ดังนั้น จึงถึงเวลาแล้วที่คนในสังคม คนในประเทศและแม้กระทั่งคนทั้งโลก จะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ครั้งใหญ่ ลบล้างความเชื่อผิดๆ ที่ว่าคนช่างพูดคือลักษณะนิสัยที่พึงปรารถนา สูงส่ง ควรค่าแก่การยกย่องสรรเสริญ ในขณะที่คนเงียบคือลักษณะนิสัยที่ผิดปกติ น่าผิดหวัง น่าละอาย ควรค่าแก่การดูถูกและควรจะต้องได้รับการบำบัดรักษาในทางการแพทย์ และหันมาให้ความสำคัญกับคนเงียบมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาลักษณะนิสัยของคนเงียบ เพื่อให้บุคคลกลุ่มนี้สามารถปลดปล่อยพรสวรรค์และศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวของพวกเขาออกมาได้อย่างเต็มที่” หนังสือเรื่อง คนเงียบ : ผู้สร้างพลังและความสุขจากภายใน เล่มนี้ เขียนขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อเป็นคู่มือสำหรับการเป็นคนเงียบ โดยมุ่งเน้นศึกษาใน 5 ประเด็นหลัก คือ (1) แนวคิดเกี่ยวกับคนเงียบ (2) ลักษณะนิสัยของคนเงียบ (3) พลังซ่อนเร้นของคนเงียบ (4) กลยุทธ์ในการเป็นคนเงียบ และ (5) อมตะวาทะเกี่ยวกับความเงียบและคนเงียบ นอกจากมีวัตถุประสงค์หลักดังกล่าวแล้ว หนังสือเล่มนี้ยังมีวัตถุประสงค์รองอีก 2 ประการ คือ (1) เพื่อหักล้างแนวคิดกระแสหลักของคนในสังคมที่ให้คุณค่ากับคนช่างพูดสูงกว่าความเป็นจริง และให้คุณค่ากับคนเงียบต่ำกว่าความเป็นจริง และ (2) เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้คนในสังคมปรับเปลี่ยนลักษณะนิสัยจากการเป็นคนช่างพูดมาเป็นคนเงียบ ด้วยเหตุผลดังที่ได้แสดงไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้ว(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้