กลยุทธ์การตลาดแชมพู ปี2561

กลยุทธ์การตลาดแชมพู ปี2561

พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาดผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาดพร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสแลอุปสรรครวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Marketshare) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( MarketMixed / 4p's ) และแนวโน้ม ( Trend )