ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
Page 2 Page 3

ทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นและสำคัญด้านการโรงแรม
ครอบคลุมและพร้อมใช้ในทุกสถานการณ์
  - โรงแรมและพนักงาน (Hotel & Staff)
  - จองห้องพัก (Room Reservation)
  - สิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการในโรงแรม (Hotel Facilities and Services)
  - การให้บริการของแผนกแม่บ้าน (Housekeeping Services)
  - ห้องอาหาร (Restaurant)
  - สถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency)
  - การลงทะเบียนออกจากที่พัก (Checking Out)
การันตีคุณภาพโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิกา วิริยา
เจ้าของผลงานคุณภาพระดับ Best Seller
พิชิต TOEIC 900++ , การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ
และ Grammar ภาษาอังกฤษ ฉบับสมบูรณ์(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้