ธนาคารความคิด

ธนาคารความคิด Free!
Page 2 Page 3

‘ธนาคารความคิด’ เป็นกิจกรรมที่นำเอาความคิดหรือแนวคิดที่มีการลงมือปฏิบัติแล้วเกิดเป็นผลดีต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน ซึ่งก็มีนัยเดียวกับ ‘ธนาคาร’ ที่เป็นสถาบันการเงินที่มีการรับฝาก ถอน และกู้ยืม หากแต่ ‘ธนาคารความคิด’ เป็นการเอามาฝากเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน เมื่อเรียนรู้แล้วก็มีการยืมเอาความคิดไปทดลองนำใช้ เมื่อเกิดผลดีหรือว่าเกิดสิ่งใหม่ๆ ที่มีคุณค่าและมูลค่ากว่าการดำเนินงานที่ผ่านมา ก็ถือว่าลงทุนครั้งนี้แล้วได้กำไรดี

‘ธนาคารความคิด’ ที่ถูกนำมาเสนอไว้ในเอกสารนี้ เป็นความคิดหรือแนวคิดที่แปลงไปสู่การปฏิบัติและพิสูจน์แล้วว่าเกิดผลในทางการสร้างเสริมสุขภาวะ ทั้งในมิติของการปกป้องการเกิดทุกขภาวะ หรือลดทอนทุกขภาวะในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงทั้งหมดได้

‘ธนาคารความคิด’ ที่กล่าวไว้นี้จะได้ถูกนำมาแสดง มาอธิบาย และฝึกทำ ในเวที ‘ฟื้นพลังชุมชนท้องถิ่นสู่การอภิวัฒน์ประเทศไทย’ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 ที่ใช้หัวข้อว่า ‘7 ประเด็นนโยบายสาธารณะ ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่’ ซึ่งเป็นการจำลองมาจาก ปฏิบัติการของ ‘แหล่งเรียนรู้’ ในพื้นที่เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ ที่มีการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 7 ประเด็น อันประกอบด้วย 1) การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม 2) การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน 3) การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 4) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5) เกษตรกรรมยั่งยืน 6) การดูแลสุขภาพชุมชน และ 7) การจัดการภัยพิบัติ

‘ธนาคารความคิด’ เน้นการบอกลึกลงไปถึงเทคนิควิธี และยังเตือนว่า หากมาเรียนรู้แล้วหากจะนำไปใช้จะต้องคำนึงถึงปัจจัยหรือเงื่อนไขใดบ้างที่จะส่งผลต่อความสำเร็จเฉกเช่นที่ต้นตำรับดำเนินการมาแล้ว(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • gritashanont
  14 Jun 12 21:32
  ขอบคุณครับ
 • wanat
  24 Apr 12 15:59
  ดีมากครับหนังสือเริ่มนี้
 • ชัชชญา
  10 Apr 12 23:44
  เขียนดีมากเลยค่ะ น่าติดตามค่ะ
1