255 หนังสือเชิงคุณธรรมน่าอ่าน

255 หนังสือเชิงคุณธรรมน่าอ่าน Free!
Page 2 Page 3

“255 หนังสือเชิงคุณธรรมน่าอ่าน” เล่มนี้นอกจากจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมให้คนไทยอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นแล้ว ยังช่วยให้ผู้อ่านได้รับสาระคุณค่าจากการอ่านเพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากคุณเรืองศักดิ์ ปิ่นประทีป ผู้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้เลือกเฉพาะหนังสือที่มีเนื้อหาสาระในการสร้างคุณธรรมกว่า 200 เรื่องมาจัดทำบรรณนิทัศน์และจัดเรียงตามกลุ่มอายุ ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ในการคัดเลือกหนังสือให้เหมาะสมสำหรับผู้อ่านแต่ละวัย อีกทั้งยังมีดัชนีชื่อหนังสือเพื่อสะดวกแก่การสืบค้นหนังสือในเล่ม และมีสถานที่ตั้งสำนักพิมพ์ผู้ผลิตหนังสือดีเหล่านี้ด้วย

หนังสือหลายเล่มชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างผู้มีคุณธรรมกับผู้ที่ไม่มีคุณธรรม
หนังสือหลายเล่มชี้ให้เห็นถึงคุณแห่งการมีคุณธรรมและโทษแห่งการไม่มีคุณธรรม
หนังสือหลายเล่มชี้ให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในสังคมที่ผู้บริหารมีคุณธรรม
หนังสือหลายเล่มชี้ให้เห็นถึงความเสียหายอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในสังคมที่ผู้บริหารไม่มีคุณธรรม
และหนังสือหลายเล่มชี้ให้เห็นว่าชีวิตไม่อาจเจริญก้าวหน้าได้อย่างแท้จริงถ้าปราศจากคุณธรรม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้