ร่าเริงสดใส สู่ความเกษมศานต์ [พระพรหมคุณาภรณ์]

ร่าเริงสดใส สู่ความเกษมศานต์ [พระพรหมคุณาภรณ์] Free!
Page 2 Page 3
  • 22 หน้า
  • 0.31 MB
  • 17 พ.ค. 2561
  • ประยุทธ์ ปยุตฺโต
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

เธอทั้งหลาย ผู้ที่ตื่นอยู่ จงสดับ ผู้ที่หลักอยู่ก็จงตืน ตื่นดีกว่าหลับ เพราะว่าภัยไม่มีแก่ผู้ตื่น ผู้ที่ตื่นอยู่ มีสติ มีสัมปชัญญะ มีใจมั่นเป็นสมาธิ เบิกบาน ผ่องใส หมั่นไตร่ตรองพิจารณาธรรมให้ถ่องแท้ถูกชัดตามกาลโอกาส ผู้นั้นมีใจแน่วเป็นหนึ่งเดียวแล้ว พึงกำจัดเสียได้ซึ่งความมืดมนแห่งอวิชชา... เพราะเหตุฉะนั้นแล ภิกษุพึงอยู่กับธรรมที่จะนำใจให้ตื่น เธอมีความเพียร มีปัญญาครองตน เป็นผู้ที่ได้ฌาน ตัดกิเลสที่ผูกลัดตัวไว้กับความเกิดแก่ได้แล้ว จะได้สัมผัส สัมโพธิอันยอดเยี่ยมในอัตภาพนี้เลยทีเดียว...(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้