สถานการณ์พระพุทธศาสนา ทวนกระแสไสยศาสตร์ [พระพรหมคุณาภรณ์]

สถานการณ์พระพุทธศาสนา ทวนกระแสไสยศาสตร์ [พระพรหมคุณาภรณ์] Free!
Page 2 Page 3
  • 132 หน้า
  • 1.06 MB
  • 7 พ.ค. 2561
  • ประยุทธ์ ปยุตฺโต
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

ปาฐกถาธรรมในโอกาสที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดพิธีแสดงมุทิตาจิต แก่อาจารย์กรุณา กุศลาสัย ในการที่ได้รับรางวัลศรีบูรพา ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ และอาจารย์จํานงค์ ทองประเสริฐ ในการที่ได้ดํารงตําแหน่งเป็นเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน ณ พระอโบสถวัดมหาธาตุวันที่ ๒๖สิงหาคม ๒๕๓๘(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้