สมาธิแบบพุทธ [พระพรหมคุณาภรณ์]

สมาธิแบบพุทธ [พระพรหมคุณาภรณ์] Free!
Page 2 Page 3
 • 55 หน้า
 • 1.08 MB
 • 7 พ.ค. 2561
 • ประยุทธ์ ปยุตฺโต
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

"...คุณสมบัติ และประโยชน์ของสมาธิที่สำคัญ ๓ ประการ คือ ๑. สมาธิทำให้จิตใจแน่วแน่เกิดพลัง ซึ่งอาจนำไปใช้ในเรื่องของฤทธิ์ เรื่องของปาฏิหารย์เป็นพลังจิต ๒. สมาธิทำให้จิตใส ทำให้มองอะไรชัดเจน เกื้อกูลต่อการใช้ปัญญา ๓. สมาธิทำให้จิตใจสงบ ทำให้เกิดความสุข ...เวลานี้สังคมมีปัญหาทางจิตใจมาก เพราะพิษภัยของวัตถุนิยม คนจึงหวังประโยชน์ข้อมี่่ ๓ จากสมาธิมาก ซึ่งยังไม่ใช่จุดหมายของพระพุทธศาสนา... ...ขอให้จำหลักการสำคัญของพระพุทศาสนาว่า ถ้าปฏิบัติธรรมอะไรแล้ว ทำให้เกิดความประมาทก็ผิด ถ้าปฏิบัติธรรมอะไรแล้ว ไม่ส่งผลให้ก้าวต่อไปในระบบแห่งกระบวนการของไตรสิกขา ไม่เคลื่อนสู่จุดหมายก็ผิด..."(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • ดอยอ่าน
  22 Jul 18 08:49
  ได้สาระมากๆๆ
1