หนังสือเทศนาต่างเรื่องของพระมงคลเทพมุนีในวาระครบ 100 ปี วิชชาธรรมกาย(พบเพิ่ม 6 กัณฑ์ จากเดิม 67 กัณฑ์ )

หนังสือเทศนาต่างเรื่องของพระมงคลเทพมุนีในวาระครบ 100 ปี วิชชาธรรมกาย(พบเพิ่ม 6 กัณฑ์ จากเดิม 67 กัณฑ์ ) Free!
Page 2 Page 3

หนังสือเทศนาต่างเรื่องของพระมงคลเทพมุนีในวาระครบ 100 ปี วิชชาธรรมกาย(เพิ่ม 6 กัณฑ์ จากเดิม 67 กัณฑ์ ) โดยได้เรียบเรียงเนื้อหาแบ่งออก เป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนแรกเป็นพระธรรมเทศนา โดย เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙) ส่วนที่สอง เป็นประวัติ และการสอนภาวนาวิชชาธรรมกาย ส่วนที่สาม เป็นพระธรรมเทศนา เรื่องวิชชาธรรมกาย ซึ่งเป็นบทเทศน์ที่ทรงคุณค่ายิ่งนัก จากหนังสืออุปกรณ์กัมมัฏฐานเป็น พระธรรมเทศนาเก่าที่สุดที่ได้บันทึกกันไว้ ส่วนที่สี่ เป็นพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี จำนวน ๖ กัณฑ์ ที่ค้นพบได้เพิ่มเติมจากหนังสือ ๓ เล่ม(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้