พุทธมามกชนต้นแบบ

พุทธมามกชนต้นแบบ Free!
Page 2 Page 3

       การเข้ามาสู่พระพุทธศาสนาและปฏิปทาการดำเนินชีวิตของบรรดาอนุพุทธบุคคล คือพระมหาสาวก พระมหาสาวิกา (พระเถระ-พระเถรี) ตลอดจนอุบาสก-อุบาสิกา ที่ได้รับตำแหน่งเอตทัคคะ (ได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาว่าเป็นเลิศด้านใดด้านหนึ่ง) ในครั้งพุทธกาลนั้นมีความสำคัญในฐานะเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างการดำเนินชีวิต อันประเสริฐของอนุพุทธศาสนิกชนยุคในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ดังนั้น เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ทราบชีวประวัติของอนุพุทธบุคคลเหล่านั้นซึ่งเป็นพุทธมามกชนต้นแบบ และเพื่อเป็นการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาในด้านการศึกษา ปฏิบัติ และเผยแผ่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงจัดพิมพ์หนังสือ “พุทธมามกชนต้นแบบ” สำหรับเผยแพร่เป็นธรรมทานตามโครงการจัดพิมพ์หนังสือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ โดยมอบให้นายแก้ว ชิดตะขบ ป.ธ. ๙, พ.ม., ศษ.บ. หัวหน้าฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเรียบเรียงจัดทำต้นฉบับ และมอบให้คณะกรรมการตรวจต้นฉบับหนังสือหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจต้นฉบับ ทั้งนี้โดยอยู่ในการควบคุมอำนวยการผลิตของกองพุทธศาสนศึกษา 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหวังว่า หนังสือพุทธมามกชนต้นแบบนี้ จะอำนวยประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า ส่งเสริมสัมมาปฏิบัติ และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้เป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณผู้รวบรวมเรียบเรียงไว้ ณ ที่นี้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • sak
  23 Nov 12 00:07
  ขอบคุณครับ
 • Thai K S
  19 Sep 12 09:50
  เป็นสิ่งที่จริงแท้และแน่นอนในบทของธรรมะ
 • รศ ดร พิษณุ บุญนวล
  19 Sep 12 09:35
  ขอบคุณมากครับ จะได้เผยแพร่ต่อให้ลูกศิษย์ ได้อ่าน ได้ศึกษากันต่อนะครับ
 • ิbunlue
  18 Sep 12 19:22
  ขอบคูณครับ
 • อัมพร
  15 Sep 12 00:38
  ขอบคุณค่ะ
1 2