หนังสือ-สิทธิผู้ป่วยในประเทศไทย

หนังสือ-สิทธิผู้ป่วยในประเทศไทย
Page 2 Page 3

หนังสือเล่มนี้ที่ได้จากการศึกษาสิทธิผู้ป่วยในประเทศไทยเรื่อง สิทธิผู้ป่วยในประเทศไทย: บูรณาการแนวคิดที่สะท้อนจากวิชาชีพด้านการแพทย์ด้านกฎหมาย ภาคประชาสังคมและผู้เกี่ยวข้อง สู่การพัฒนาสิทธิผู้ป่วย (Patient’sRights in Thailand:  Integrated ConceptsReflected from Medical Profession, Law Profession, Civil Society andStakeholders to the Development of Patient’s Rights) น่าจะได้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าเพื่อการศึกษาต่อยอดทางด้านสิทธิผู้ป่วยเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยในมิติต่างๆ และมีการพัฒนาสิทธิผู้ป่วยของประเทศให้มีประสิทธิภาพต่อไป
(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้