การส่งเสริม TQM กับภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

การส่งเสริม TQM กับภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง
Page 2 Page 3
  • 112 หน้า
  • 4.09 MB
  • 22 พ.ย. 2560
  • สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุค ฿250.00 ฿249.00

ตำราเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและสามารถนำ TQM มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล และก่อเกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ ประกอบด้วยสาระสำคัญดังนี้ กระบวนการนำ TQM มาติดตั้งในองค์กร 5 ระยะ ได้แก่ ระยะเตรียมความพร้อมของผู้บริหารระดับสูง ระยะวางรากฐานของ TQM ระยะสร้างบูรณภาพของกระบวนการ ระยะมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ระยะมุ่งสู่การรู้แจ้ง รวมถึงสาระสำคัญของการติดตั้ง TQM ในแต่ละระยะ บทบาทและภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงในการส่งเสริม TQM ในแต่ละระยะ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้