ตามรอยสิบสองตำนานพระปริต

ตามรอยสิบสองตำนานพระปริต หนังสือส่งเข้าประกวดวรรณกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 1
Page 2 Page 3

หนังสือธรรมะเรื่องนี้ ตามรอยสิบสองต านานพระปริตรนี้ จัดท าขึ้ นเพื่อให้ชาวพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ได้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง เก่ียวกับบทสวดมนต์ในปัจจุบัน ว่าบทสวดมนต์ใดบ้างมีความเก่ยีวข้องกบั องค์สมเดจ็พระสมั มาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระศาสดาของชาวพุทธทุกท่าน และในหนังสือเล่มนี้ก็ ได้อธิบายประวัติความเป็นมาในบทสวดมนต์ในแต่ละบทได้อย่างละเอียด ชัดเจนพร้อมท้ังมีบทสวดท่ีเป็นภาษา มีคา แปลให้เสรจ็ศัพท์ และท่ีสา คัญบทสวดแต่ละบทกม็ีคุณลักษณะเฉพาะท่ีทา ให้ผู้ท่ีหม่ันสวดอยู่บ่อยๆ ได้พบเจอแต่ความสุขความรุ่งเรืองอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย เพราะฉะนั้นจึงของเรียนเชิญชาวพุทธทุกท่านมาเรียนรู้และศึกษาบทสวดมนต์ท่ีเป็นพุทธ วจนอย่างแท้จริงตามหลักการตามค าภีร์พระไตรปิ ฎก เพื่อเพิ่มสติปัญญาอันแตกฉานในอนาคตการต่อไปข้างหน้า พร้อมทั้งจะได้มีโอกาสพบเจอพระพุทธเจ้าและได้ฟังธรรมะต่อหน้าพระภักษ์ของพระองค์อีกด้วย (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้