โลกที่ปราศจากศูนย์ I : โลกที่ปราศจากศูนย์ (๒๕๕๕)

โลกที่ปราศจากศูนย์ I : โลกที่ปราศจากศูนย์ (๒๕๕๕) Free!
 • 258 หน้า
 • 7.38 MB
 • 10 ต.ค. 2561
 • โลกที่ปราศจากศูนย์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

" โ ล ก ที่ ป ร า ศ จ า ก ศู น ย์ "

วรรณกรรมไตรภาคที่บอกเล่าแนวคิดระดับ Wisdom

------------

ในอดีต..เมื่อมนุษย์รู้จัก " ก า ร ใ ช้ ไ ฟ "  มนุษย์ได้จำแนกเผ่าพันธุ์ตัวเองออกจากสัตว์โลกชนิดอื่น
ในอดีต..เมื่อมนุษย์รู้จัก " ก า ร ใ ช้ ก ง ล้ อ "  มนุษย์ได้ขับเคลื่อนอารยธรรมตัวเองไปอย่างก้าวกระโดด

ในปัจจุบัน..มนุษย์อยู่ท่ามกลางความเจริญแห่ง ยุ ค วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ที่ อิ่ ม ตั ว จนดูราวกับว่าสายเกินกว่าจะมี Wisdom ใดๆ เกิดขึ้นได้

แต่ในอนาคตอันใกล้..มนุษย์กำลังจะได้ทราบว่า  " จั ก ร ว า ล เ ป็ น ที่ ที่ ป ร า ศ จ า ก ศู น ย์ แ ท้ " อันจะก่อให้เกิดการก้าวกระโดดครั้งใหญ่
เพราะมนุษย์กำลังจะได้สางข้อสงสัยเกี่ยวกับโลกกายภาพ และการขับเคลื่อนของมัน ผ่านสิ่งที่บางคนในเผ่าพันธุ์นี้จะเรียกว่า  " ท ฤ ษ ฎี ส ร ร พ สิ่ ง "(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • sutdhi nildhorn
  29 Dec 13 10:34
  ต้องลองอ่านดูก่อนครับ แต่ยังไงก็น่าสนใจอยู่ดี
 • เจนี่
  24 Dec 13 11:57
  หนังสือดีน่าอ่าน
 • god
  21 Dec 12 15:08
  ชอบมาก ๆ ครับ ความคิดเดียวกับผมเลยครับ ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงผมได้ทำใจไว้แล้วครับ
 • yut
  20 Dec 12 16:21
  thank you krub
 • Romeo
  11 Nov 12 02:39
  คนเขียนฉลาดมาก อยากคุยด้วยจัง
1 2 3