เวชระเบียนสัตว์ป่วย

เวชระเบียนสัตว์ป่วย
Page 2 Page 3

หนังสือเวชระเบียนสัตว์ป่วยเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อการบูรณาการศาสตร์ระหว่างวิชาการด้านเวชระเบียนศาสตร์และการจัดการเวชสารสนเทศ กับศาสตร์ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง วิชาการทางด้านสัตวแพทยศาสตร์ก็มีความเกี่ยวข้องกับประวัติการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการป้องกัน และการรักษาพยาบาลสัตว์ป่วย ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับงานทางด้านเวชระเบียนอย่างชัดเจน จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาค้นคว้าและการสร้างงานวิชาการด้านเวชระเบียนสัตว์ป่วยที่ได้จากการศึกษาวิจัยมาจัดทำเป็นหนังสือเล่มแรก ซึ่งจะได้เสนอให้ผู้ที่ศึกษาหรือปฏิบัติงานทางด้านเวชระเบียนได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการดำเนินการเกี่ยวกับเวชระเบียนสัตว์ป่วยมากขึ้น รวมถึงผู้ที่ศึกษาหรือปฏิบัติงานทางด้านสัตวแพทยศาสตร์ จะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเวชระเบียนมากขึ้น การพัฒนาความรู้ทางวิชาการด้านเวชระเบียนสัตว์ป่วยเป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางสุขภาพที่จะต้องมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันตามแนวคิดของสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) ที่จะต้องบูรณาการระหว่างสุขภาพคน สุขภาพสัตว์ป่วย และสุขภาพที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หนังสือเวชระเบียนสัตว์ป่วยก็เป็นส่วนหนึ่งในการบูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนาตามแนวคิดดังกล่าว และจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อไปในอนาคต(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้