เตรียมสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2560

เตรียมสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 2560
Page 2 Page 3

คู่มือเตรียมสอบ “รองผู้อำนวยการสถานศึกษา” เล่มนี้เป็นการรวบรวมเนื้อหาสำหรับการเตรียมตัวสอบในภาค ก ซึ่งจะเป็นการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ซึ่งตามหลักสูตรการสอบได้กำหนดไว้ ทิชเชอร์ติวเตอ ได้พยายามรวบรวมเนื้อหาไว้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์อย่างที่สุด เพื่อให้ผู้เตรียมสอบได้มีความพร้อมมากที่สุด และด้วยเหตุที่เนื้อหาของคู่มือเล่มนี้มีเป็นจำนวนสองพันหน้า ตามหนังสือ ก.ค.ศ.ที่ ศธ.0202.๖.๖/ว ๒๓ ลว.๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้กำหนดหลักสูตรการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใน ภาค ก ความรู้และความสามารถทั่วไป (150 คะแนน) ให้ประเมินด้วยวิธีสอบข้อเขียน แบบปรนัย โดยเน้นการศึกษา วิเคราะ และการนำไปใช้เป็นสำคัญ ซึ่งจะประกอบด้วยเนื้อหา ๒ เรื่องหลัก คือ ๑) ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (๕๐ คะแนน) ๒) ความสามารถในด้านการบริหารงานในหน้าที่และสมรรถนะทางการบริหาร (๑๐๐ คะแนน) และ ถาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๕๐ คะแนน) ซึ่งจะเป็นการประเมินประวัติและประสบการณ์และผลการปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน) สัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแน)(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้