eTAT Tourism Journal 3/2548

eTAT Tourism Journal 3/2548 Free!
Page 2 Page 3
  • 109 หน้า
  • 3.82 MB
  • 11 มี.ค. 2555
  • นิตยสารการท่องเที่ยว
    • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
  • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

e-TAT Tourism Journal ฉบับไตรมาสที่ 3/2548 ฉบับนี้เป็นฉบับต้อนรับฤดูฝนที่ปีนี้ค่อนข้างรุนแรงกว่าปีที่ผ่านๆมา แต่อย่างไรก็ตาม กองบรรณาธิการก็ยังมุ่งมั่นตั้งใจที่จะนำเสนอบทความเชิงวิชาการด้านการท่องเที่ยว และบทวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีสารประโยชน์ต่อสาธารณชนเช่นในปีที่ผ่านมา

     ในฉบับนี้ กองบรรณาธิการ ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว คุณรำไพพรรณ แก้วสุริยะ ให้นำบทความเรื่อง "ยังไม่สายนัก... ที่ชุมชนมุ่งมั่น ร่วมคิดร่วมทำ เพื่อท้องถิ่นตนท่องเที่ยวที่น่าอยู่" อีกทั้งยังมีบทความที่น่าสนใจอื่นๆอีก อาทิ "ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย : ผลกระทบและการตอบสนองต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน" "เก็บตกจากการสัมมนา The 54 th Pacific Asia Travel Association (PATA)"

     นอกจากบทความดังกล่าวแล้ว กองบรรณาธิการยังได้นำ power point ที่ใช้ประกอบการบรรยายในการสัมมนา เรื่องโอกาสและทิศทางการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวไทย ได้แก่ "โครงการบูรณาการข้อมูลตลาดนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น เยอรมันและสหรัฐอเมริกา" "Tourism Trends in Asia Pacific" "ตารางข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย" เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนาหรือ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้