Air cargo management

Air cargo management
Page 2 Page 3

องค์ประกอบพื้นฐานของการดำเนินการธุรกิจการขนส่งสินค้า และพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ ประเภทของสินค้า กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ระเบียบวิธีปฏิบัติ และงานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ด้านภาษีศุลกากร ค่าธรรมเนียม บรรจุภัณฑ์ การปิดฉลาก การตรวจรับสินค้า ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา การจัดการโรงเก็บสินค้าและพัสดุภัณฑ์ทางไปรษณีย์อากาศ ศัพท์พื้นฐานเฉพาะที่ใช้ในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางอากาศ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้