ภาวะความเป็นผู้นำ

ภาวะความเป็นผู้นำ
Page 2 Page 3

  หนังสือ "ภาวะความเป็นผู้นำ" เล่มนี้ เป็นเอกสารตำราหลักสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชา "ภาวะความเป็นผู้นำ"
ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 
  สาระสำคัญในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฎี คุณลักษณะ ทักษะสำคัญและพฤติกรรมของผู้นำที่มีประสิทธิผล ความสำคัญของสถานการณ์ต่อประสิทธิผลของความเป็นผู้นำ
และการใช้กลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้นำซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการพัฒนาความเป็นผู้นำที่ดีและมีประสิทธิผล(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้