ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย
Page 2 Page 3

   หนังสือ "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมาย" เล่มนี้ เป็นเอกสารตำราหลักสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชา "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป"
ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบัน
การศึกษา

   สาระสำคัญในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย หลักทั่วไปของกฏหมาย ประเภทของกฏหมาย การใช้บังคับกฏหมาย การตีความกฏหมาย สาระสำคัญของกฏหมายอาญา
กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่จะเอื้อต่อการทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้