การจัดการสารสนเทศสำหรับผู้นำองค์กรและผู้บริหาร

การจัดการสารสนเทศสำหรับผู้นำองค์กรและผู้บริหาร
Page 2 Page 3

หนังสือ “การจัดการสารสนเทศสำหรับผู้นำองค์กรและผู้บริหาร”
เล่มนี้ เป็นเอกสารตำราหลักสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชา “ระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหาร (Management Information Systems for Administration)”
ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการความ ร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา หนังสือเล่มนี้ได้นำทั้งหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ ระบบการบริหารและการจัดการสารสนเทศ รวมทั้งระบบการสนับสนุนการตัดสินใจและการจัดการความรู้ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี ประสิทธิผล อันจะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่นให้พัฒนา และเจริญก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้