การจัดการความรู้ในองค์กรธุรกิจ

การจัดการความรู้ในองค์กรธุรกิจ
Page 2 Page 3

คำถามที่ต้องมีคำตอบ - ความรู้ที่เป็นศักยภาพในการแข่งขัน ที่อยู่ภายในองค์กรของท่านที่เห็นๆ กัน อยู่อย่างชัดแจ้งนั้น ถูกจัดการให้เกิด การเสริมแรงเสริมความสามารถ ในเชิงธุรกิจแล้วหรือยัง ? - ความรู้ที่อยู่ภายในตัวตนของ คนทำงานนั้นถูกจัดการถ่ายโอน ไว้อย่างเป็นระบบแล้วหรือยัง ?

สารบัญ

บทที่ 1 สารสนเทศ ความรู้ และการจัดการความรู้
บทที่ 2 ทำความเข้าใจกับการจัดการความรู้
บทที่ 3 การจัดการความรู้ในองค์กรธุรกิจ
บทที่ 4 ระบบการจัดการความรู้
บทที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
บทที่ 6 การจัดการความรู้กับองค์กรการเรียนรู้
บทที่ 7 ทุนทางปัญญา (Intellectual Capital)
ฯลฯ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้