การจัดการยุคใหม่

การจัดการยุคใหม่
Page 2 Page 3

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารองค์กรธุรกิจ รวมถึงนักบริหารภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะร่วมกันประสานแนวคิดในการสร้างศักยภาพ จากระดับล่างขึ้นสู่ระดับประเทศ เพื่อการดำรงอยู่ในเวทีโลกได้อย่างยั่งยืน

การจัดการยุคใหม่ ในสมัยที่โลกเต็มไปด้วยการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว การพัฒนาศักยภาพขององค์การทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ให้มีความ สามารถ และความได้เปรียบต่อการแข่งขันอย่างยั่งยืนถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการ พัฒนาประเทศ

ผู้บริหารยุคใหม่ จึงต้องเข้าใจในประเด็นที่สำคัญๆ ดังนี้
o หลักการ และแนวทางการวัดเพื่อประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันของ IMD
o การประเมินผลการดำเนินงานขององค์การทั้งปวง ด้วย Balanced Scorecard
o การใช้แผนผังกลยุทธ์ (Strategy Map) ในการสร้างกลยุทธ์ที่เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน
o มุมมองด้านการเงิน, การเรียนรู้และเติบโต
o มุมมองด้านกระบวนการ และด้านคุณค่าต่อลูกค้า
o การค้นหาจุดบกพร่อง และกำหนดแนวทางพัฒนา รวมถึงการแก้ไขปรับปรุง เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้