การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ

การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ
Page 2 Page 3

หนังสือ การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ เล่มนี้เป็นคู่มือเรียนรู้เทคนิควิธีการเขียนภาษาอังกฤษโต้ตอบทางธุรกิจทั้ง ทางจดหมาย อีเมล แฟกซ์ และเมมโม โดยรวบรวมสถานการณ์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ไว้อย่างครอบคลุมพร้อมยกตัวอย่างการเขียน การใช้ภาษา สำนวน และคำศัพท์ที่ใช้บ่อย อีกทั้งยังสอดแทรกข้อควรรู้และข้อควรระวังในการเขียน นอกจากนี้ยังมีแบบฟอร์มสำเร็จรูปที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในทันที! “การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ” เขียนขึ้นเพื่อตอบสนองโลกแห่งเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันที่มีการสื่อสารอย่างไร้พรมแดนผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ จดหมาย แฟกซ์ อีเมล และบรรทึกข้อความ โดยมีวัตถประสงค์ให้ผู้อ่านสามารถศึกษาและเรียนรู้เทคนิควิธีในการเขียนภาษาอังกฤษโต้ตอบทางธุรกิจทั้งภายในองค์กรและนอกองค์กรได้ด้วยตนเองในห้วข้อที่หลากหลายและสอดคล้องกับการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน

สารบัญ

บทที่ 1 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสาร
บทที่ 2 การเขียนภาษาอังกฤษในสำนักงาน
บทที่ 3 การเขียนติดต่อธุรกิจเกี่ยวกับสินค้า
บทที่ 4 การเขียนติดต่อธุรกิจเกียวกับการให้บริการ
ฯลฯ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้