โรคไม่ติดต่อ เล่ม 1

โรคไม่ติดต่อ  เล่ม 1 Free!
g9H,w,j9bf9jv Page 2 Page 3

โรคไม่ติดต่อ หรือ เอนซีดี ภาษาอังกฤษ เรียก Non-communicabledisease คือ โรคที่ไม่ติดต่อจากสิ่งมีชีวิตสู่สิ่งมีชีวิตอื่นๆเป็นโรคที่ไม่ใช่โรคติดเชื้อ การสัมผัสผู้ป่วยจึงติดต่อไม่ได้ ดังนั้นโรคไม่ติดต่อ การสัมผัสคลุกคลี ไม่มีผลทำให้เกิดโรคจากผู้ป่วยแต่ติดต่อผ่านตัวนำโรคหรือผ่านสารคัดหลั่งต่างๆ จะทำให้เกิดอาการเรื้อรังของโรคโดยอาการค่อยๆรุนแรงขึ้นเรื่อยๆที

ลักษณะของโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคอ้วนโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็งโรคทางพันธุกรรม โรคไตและโรคสมอง  เป็นต้น

โรคไม่ติดต่อมักเกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่เกิดจากการเสื่อมตามอายุ ภาวะขาดสารอาหาร และการทำงานผิดปกติของอวัยวะต่างๆลักษณะของโรคไม่ติดต่อประเภทนี้ เช่น จากโรคภูมิแพ้ โรคภูมิต้านตนเองโรคออโตอิมมูน เป็นต้น นอกจากสาเหตุเหล่านี้ ยังมีสาเหตุจากพันธุกรรมอีกด้วย เช่นปากแหว่งเพดานโหว่ หรือ โรคกล(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้