ชาดก เล่ม 1

ชาดก เล่ม 1 Free!
เต็มชาดก Page 2 Page 3

ชาดก 
จาก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ และ ๒๘ 
พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ และ ๒๐ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑ และ ๒.

 

ชากด500 ชาติ

อรรถกถาชาดกทั้งหมด ๕๔๗เรื่อง ผู้เรียบเรียงจะพยายามนำมาจัดทำรูปเล่มให้ครบซึ่งเนื้อหาในชาดก ทั้งหมดนี้นำมาจาก

http://www.84000.org/tipitaka/atita/

ซึ่งท่านสามารถเข้าไปอ่านกันได้(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้