ทรัพย์สินทางปัญญาเทคโนโลยีรหัสลับเชิงควอนตัม (พ.ศ.๒๕๕๙)

ทรัพย์สินทางปัญญาเทคโนโลยีรหัสลับเชิงควอนตัม (พ.ศ.๒๕๕๙) Free!
แผนที่สิทธิบัตร

การพิจารณาเน้นหนักกับทรัพย์สินทางปัญญาของเทคโนโลยีอุบัติใหม่ที่เพิ่งได้รับความสนใจในโลกและยังมีการยื่นขอรับสิทธิบัตรคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้นที่ยังไม่สูงมากนัก การเร่งสืบค้นแสวงหาผ่านช่องทางสิทธิบัตรนั้น อาจได้พบโอกาสให้เกิดการสอดแทรกขึ้นในเวทีใหม่นี้ได้บ้างและทันต่อวัฏจักรอายุของเทคโนโลยี ทั้งน้ำหนักด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนา อุตสาหกรรมการผลิตหรือบริการ เป็นต้น อีกทั้งโอกาสด้านการศึกษาภาคสังคมที่ควรได้มีภูมิคุ้มกันจากการเป็นประเทศผู้บริโภคเทคโนโลยีโดยสมบูรณ์ ที่อาจได้มีการหลงคล้อยตามประเทศที่พัฒนาแล้วในมุมการโฆษณาชวนเชื่อที่มิควร การร่วมกันสกัดและเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมและเพียงพอร่วมจากแหล่งนี้ อาจนำไปสู่การถอดรหัสวิทยาการใหม่ให้เกิดประโยชน์กับสังคมได้บ้างต่อไป (ติดตามเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/QuantumCryptoThailand & Q-Thai.Org) ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กทปส.-กสทช.(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้