คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ก

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ก Free!
Page 2 Page 3

เป็น เอกสารสำหรับใช้ศึกษาค้นคว้า เพื่อเตรียมตัวเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (รอง/ผู้อำนวยการ) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส่วนราชการอื่น เอกสาร ประกอบด้วยเนื้อหาแบ่งเป็นหมวดหมู่ ครอบคลุมหลักสูตรการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา ภาค ก ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ประกอบด้วย สมรรถนะทางการบริหาร (สมรรถนะและสมรรถนะประจำสายงาน) ความรู้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป) เป็นเอกสารไฟล์ PDF จำนวน 504 หน้า ขนาดไฟล์ 6.41 MB(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้