ตุ๊ต๊ะรักษาความสะอาดแล้วนะ

ตุ๊ต๊ะรักษาความสะอาดแล้วนะ
Page 2 Page 3

   หนังสือภาพ 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ สร้างเสริมวินัยแก่เด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหาร การเก็็บของเล่น การรักษาความสะอาด การออกกำลังกาย การอดออม การมีมารยาท และการเข้านอน ให้เด็กๆมีความรับผิดชอบต่อตนเองเพื่อเติบโตไปเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพภายในอนาคต รวมทั้งยังส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านภาษาให้แก่เด็กๆ ด้วยคำศัพท์และไวยกรณ์ที่ง่ายต่อการเข้าใจ
  เนื้อเรื่องจะสอนให้เด็กๆนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ที่มีสุขนิสัยและสุขปฏิบัติที่ดีด้วยการดูแลความสะอาดของร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า รวมทั้งเครื่องแต่งการให้มีความสะอาดและดูดีอย่างเสมอไปพร้อมกับตุ๊ต๊ะและจีจี้ เพื่อปลูกฝังสุขอนามัยที่ดีให้แก่เด็กๆ(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้