ตุ๊ต๊ะเก็บของเล่นแล้วนะ

ตุ๊ต๊ะเก็บของเล่นแล้วนะ
Page 2 Page 3

    หนังสือภาพ 3 ภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ สร้างเสริมวินัยแก่เด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหาร การเก็็บของเล่น การรักษาความสะอาด การออกกำลังกาย การอดออม การมีมารยาท และการเข้านอน ให้เด็กๆมีความรับผิดชอบต่อตนเองเพื่อเติบโตไปเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพภายในอนาคต รวมทั้งยังส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านภาษาให้แก่เด็กๆ ด้วยคำศัพท์และไวยกรณ์ที่ง่ายต่อการเข้าใจ
   เนื้ือเรื่องจะสอนให้เด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับการมีระเบียบวินัย เพื่อให้เด็กๆเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ร่วมทั้งส่งเสริมนิสัยการเก็บของเล่นเมื่อเล่นเสร็จแล้วไปพร้อมๆกับตุ๊ตุ๊ะและจีจี้ แล้วมาดูกันซิว่าของรางวัลสำหรับคนเก่งอย่างตุ๊ต๊ะกับจีจี้นั้นจะเป็นอะไรกันแน่นะ (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้