ธรรมะกลับตาลปัตร [พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ]

ธรรมะกลับตาลปัตร [พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ] Free!
4 Page 2 Page 3

      คำว่า "ตาลปัตร" เป็นคำภาษาไทยที่นำมาจากภาษาบาลีว่า "ตาล + ปตฺต" แปลว่า ใบตาล
ซึ่งตาลปัตรนี้ เป็นสิ่งที่คนทั่วไปใช้บังแดดและใช้พัดลมมาตั้งแต่โบราณ เป็นเครื่องใช้ที่จำเป็น
อย่างหนึ่งในประเทศเมืองร้อน   เป็นหนึ่งในสมณบริขารของพระสงฆ์

      ปัจจุบัน ในแต่ละวัด จะมีตาลปัตรเหลือมากมาย โดยเฉพาะเมื่อมีพระบวชใหม่และสึก 
และไม่ได้นำมาทำประโยชน์ต่อ พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ จึงดำริที่จะนำมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ในการเผยแผ่พุทธศาสนา จึงนำอีกด้านซึ่งไม่มีลายมาวาดภาพประกอบ
นิทานสอนธรรมะต่างๆ และนำมาใช้ในการเทศน์ บรรยายธรรม โครงการนี้ได้รับความสนใจ
เป็นอย่างมาก เพราะท่านสามารถนำสิ่งใกล้ตัวมาเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดธรรมะได้อย่างน่าสนใจ


ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของท่านได้ที่(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้