ระบบควบคุมแบบเวลาไม่ต่อเนื่อง

ระบบควบคุมแบบเวลาไม่ต่อเนื่อง
Page 2 Page 3

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชา วิชาระบบควบคุมแบบเวลาไม่ต่อเนื่อง (Discrete Time Control System) และระบบควบคุมแบบดิจิทัล (Digital Control System) ที่มีบรรจุอยู่ในหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยมีการเตรียมสคริปต์ภาษาแมทแล็บสำหรับการทดลอง เพื่อให้ผู้อ่านได้ทำความเข้าใจในการลงมือปฏิบัติจริง ผู้อ่านสามารถศึกษาทฤษฎีและทดลองรันโปรแกรมประกอบเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม ผู้สอนควรมีการอธิบายเนื้อหาและพิสูจน์สูตรเพิ่มเติมในชั้นเรียน การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อรันโปรแกรมจำลองสถานการณ์ประกอบการอธิบาย ก็จะช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจดีมากยิ่งขึ้น และควรมอบหมายให้นักศึกษาทำการบ้านหรือแบบฝึกหัดท้ายบทและจัดให้นักศึกษาได้ค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารงานวิจัยอื่น ๆ หรือทำโครงงานเพื่อให้เห็นการปฏิบัติในงานประยุกต์จริง(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้