สมาธิสบายใจ

สมาธิสบายใจ Free!
Page 2 Page 3

       การทำสมาธิคือหนทางที่จะนำไปสู่การปล่อยวางในขณะที่เราทำสมาธิ เราปล่อยวางโลกภายนอกที่ซับซ้อนเพื่อเข้าถึงโลกภายในที่สงบเย็น ตามความเชื่อทางศาสนาและลัทธิต่างๆ การทำสมาธิคือเส้นทางไปสู่จิตที่บริสุทธิ์และทรงพลัง การมีจิตที่บริสุทธิ์หลุดพ้นจากโลกนี้เป็นประสบการณ์ที่น่าอัศจรรย์และเปี่ยมสุข

หนังสือประกอบด้วย .-
- การรักษาจิตให้แน่วแน่อยู่ในปัจจุบันขณะ
- การตระหนักรู้ถึงปัจจุบันขณะอย่างสงบเงียบ
- จิตประคองแน่วแน่อยู่กับลมหายใจอันงดงามตลอดเวลา

แปลและเรียบเรียงจาก
The Basic Method of Meditation by Ajahn Brahm

พระอาจารย์ปีเตอร์  พรหมวังโส หรือ พระวิสิทธิสังวรเถร
วัดป่าโพธิญาณ เมืองเพิร์ธ ออสเตรเลีย(แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

ยังไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้