อนุปุพพิกถา [อ.สุภีร์ ทุมทอง]

อนุปุพพิกถา [อ.สุภีร์ ทุมทอง] Free!
Page 2 Page 3
 • 113 หน้า
 • 4.54 MB
 • 27 ธ.ค. 2558
 • ธรรมะอินเทรนด์
  • *สามารถเปิดอ่านผ่านเว็บได้ทันทีแล้ววันนี้
 • อีบุคเล่มนี้ อ่านฟรี!

       หนังสือ อนุปุพพิกถา เรียบเรียงจากคำบรรยาย ที่ ชมรมสุรัตนธรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558 เนื้อหาแสดงให้เห็นความสำคัญและเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน ของอนุปุพพิกถา 5 ประการ ได้แก่ (1) ทานกถา (2) สีลกถา (3) สัคคกถา (4) กามาทีนวกถา (5) เนกขัมมานิสังสกถา เป็นธรรมเทศนาแสดงไปตามลำดับ สำหรับปรับจิตให้มีความพร้อม ที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ฆราวาสบ่อยครั้ง ก่อนจะทรงประกาศอริยสัจ4

ดาวน์โหลดหนังสือเล่มอื่นๆ ของอาจารย์สุภีร์  (แสดงความคิดเห็น)

ความคิดเห็น

 • นัช นัชชา
  28 Jan 19 18:42
  อนุโมทนากับท่านที่นำมาอับโหลดแบ่งธรรมะให้กันได้ศึกษามา ณ โอกาสนี้ด้วย
1